Framsida
Adventskalender
Diakonalgang
Diakonispalta 2009
Kort om diakoni
Aktivitetar
Diakonispalta
Pilgrim i
Vest-Telemark

Diakoniprisen
Diakoniutval
Årsrapportar
Ressursar
Verdt å heidre
Styret
Historikk
Nyttige lenker
Kontakt
ATTVAL I FYRESDAL

ATTVAL I FYRESDAL ( 5.05.08) Prostidiakonatet i Vest-Telemark hadde sitt årsmøte i Moland kyrkje 6.april 2008.Etter valet ser styret slik ut: Oscar J. Garnes, Vinje,Solveig A. Midtgarden, Fyresdal, Ellen Iris Lindvåg, Tokke, Øvind A. Jørgensen, prost i Vest-Telemark og Svenning. Jørgensen, Tokke.Sjå elles årsmøtereferatet her.

ÅRSMØTET FOR PROSTIDIAKONATET I VEST-TELEMARK

 

STAD: MOLAND KYRKJE

TID: SUNDAG 6.APRIL 2008 KL.15-16.30

 

 

TILSTADES:

 

UTSENDINGAR FRÅ SOKNERÅDA:

 

ASBJØRG RYGH PEDERSEN, (Treungen sokn)

BOEL TVEIT, (NISSEDAL sokn)

MARGIT RUI  CHRISTENSON, (Vinje og Nesland sokn)

AASNE DJUVE EDLAND, ( GRUNGE  SOKN)

KÅRE EDLAND, ( GRUNGE SOKN)                           

HILDE BERNTSEN, (BRUNKEBERG SOKN)

GUDRUN  SKOGHEIM,(BRUNKEBERG SOKN)

GUNHILD DOBBE, ( KVITESEID SOKN)

KIRSTI SKJÆVELAND, (KVITESEIDSOKN)

SOLVEIG NAPER, ( VRÅDAl SOKN)

ERLING T. JAKOBSEN,( DIAKONIKONSULENT, AGDER OG TELEMARK)

 

 

ANDRE:

TONE VEUM, (DIAKONIUTVALET, FYRESDAL)

ELSE BERIT MANDT GAAREN,( KYRKJEVERJE FYRESDAL)

SVEIN RINGHUS,( SOKNEPREST, VINJE)

BJØRG ABUSLAND, ( TOKKE)

KARI BJÅEN,( DIAKONIUTVALET, GRUNGE)

ÅDNE NAPER, ( VRÅDAL)

HERDIS N. JØRGENSEN, ( VARAMANN, STYRET, TOKKE)

ELSE, ( GrUNGE SOKN)

SOLVEIG ABELONE MIDTGARDEN, ( STYRET, FYRESDAL)

Oscar J. Garnes (Styret, Vinje)

ØYVIND A. JØRGENSEN (prost. Styret)

ELLEN IRIS LINDVÅG (StyreT, Tokke)

Eilev Erikstein (PROSTIDiakon)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØTET FOR PROSTIDIAKONATET I VEST-TELEMARK

 

 

STAD: MOLAND KYRKJE

TID: SUNDAG 6.APRIL 2008 KL.15-16.30

 

 

 

SAK 1 /2008. VAL AV MØTELEIAR OG SKRIVAR / Godkjenning av innkalling

 

Oscar J. Garnes ønsKTE velkomen til Årsmøtet OG KOM MED FRAMLEGGET OM SOLVEIG A. MIDTGARDEN SOM MØTELEIAR. OG DIAKONEN SOM SKRIVAR.

 

 

 

vEDTAK: SOLVEIG A: MIDTGARDEN VALT SOM MØTELEIAR OG DIAKONEN  som skrivar.

 

 

 

det var ingen kommentar til innkallinga.

 

 

 

 

sak 2 / 2008:  Årsmelding for 2007.

 

årsmeldinga er sett saman av melding frå styret og diakonen sin rapport.

 

ÅRSMELDINGA VART PRESENTERT AV STYRELEIAR OSCAR J. GARNES

 

VEDTAK: årsmøtet tek årsmeldinga til orientering.

 


sak 3 / 2008:  Rekneskap for 2007.

 

 

rekneskapen  VERT FØRT SOM AVDELINGSREKNESKAP SOM ein del av tokke kyrkjelege fellesråd sitt rekneskap og revidert gjennom kommunerevisjon. SLIK DET FØRELIGG I INNKALLINGA ER IKKJE REKNESKAPEN FERDIG REVIDERT.

 

 

I FØLGJE VEDTEKTENE SKAL ÅRSMØTET HA REKNESKAPEN TIL ORIENTERING:

 

 

ÅRSMØTET FOR PROSTIDIAKONATET I VEST-TELEMARK

 

STAD: MOLAND KYRKJE

TID: SUNDAG 6.APRIL 2008 KL.15-16.30

 

SAK  3/2008 FRAMHALD:

 

STYRELEIAR GJEKK GJENNOM DEI EINSKILDE POSTANE. REKNESKAPEN SYNER EIT UNDERSKOT – STORT på 15 000 KRINER. DETTE VERT HENTA FRÅ FONDSMIDLANDE. ÅRSMØTET ETTERLYSTE AT FONDSMIDLANE. VEL 330 000 KRONER KUNNE VORE NEMNT I REKNESKAPEN. 

 

VEDTAK: årsmøtet tek rekneskapen til orientering.

 

 

sak 4 / 2008:  BUDSJETT for 2009.

 

VEDTEKTENE SEIER AT ÅRSMØTET SKAL VEDTA BUDSJETT.

 

 

VEDTAK: ÅRSMØTET VEDTEK BUDSJETT FOR 2009 SLIK DET VART LAGT FRAM FOR ÅRSMØTET I FYRESDAL .

 

 

sak 5 / 2008: handlingsplan 2008-2010:Handlingsplanen er ei reiskap for å sette eit ekstra søkjeljos på einskilde ting.

 

1. Diakoni i Vest-Telemark

Kyrkjemøtet vedtok i 2007 ein overordna plan for diakoni i kyrkjelydane.

Dei fire overskriftene som planen er knytt opp mot er:

o     Nestekjærleik

o     Inkluderande fellesskap

o     Vern om skaparverket

o     Kamp for rettferd

Diakonen og styret for diakonatet i Vest-Telemark vil i toårsbolken som fylgjer, arbeide for at denne planen skal bli kjent i kyrkjelydane i Vest-Telemark og føre til lokale diakoniplanar og diakonale tiltak.

 

Målgruppe:

*     sokneråda - som har ansvar for diakonien i kyrkjelydane

*     dei tilsette på alle plan i kyrkja

 

2. Verdiar i Vest-Telemark

Diakonatet ser det som viktig i perioden å halde fokus på verdispørsmål, inkludert verdiane som styrer utviklinga i Vest-Telemark.

Diakonatet har gjort avtale med Vinje kommune / Kulturårshjulet om å arrangere verdiseminar kvart år dei komande tre åra.

 

Målgruppe:

*     fagseminar for tilsette - også for tilsette utanfor kyrkje

*     dels seminar opne for alle.

 

 

vedtak: årsmøtet vedtek handligsplanen FOR 2008-2010.

 

ÅRSMØTET FOR PROSTIDIAKONATET I VEST-TELEMARK

 

STAD: MOLAND KYRKJE

TID: SUNDAG 6.APRIL 2008 KL.15-16.30

 

sak 6 / 2008:  val

 

FRÅ LEIAR I VALNEMNDA BJØRG SKARPRUD  FRÅ KVITESEID  VAR DET FRAMMA FØLGJANDE FRAMLEGG.

 

I ÅR ER BERRE SOLVEIG A. MIDTGARDEN FRÅ FYRESDAL PÅ VAL . FRAMLEGGET FRÅ VALNEMNDA ER :  ATTVAL AV SOLVEIG A. MIDTGARDEN,  FOR PERIODEN 2008-2010

 

 

I VALNEMNDA JON INGE nordbø DER (PÅ VAL I 2009 oG NESTE ÅRS LEIAR AV VALNEMDA) og BJØRN TERJE BJUGN , VINJE  ( PÅ VAL I 2010). NYTT MEDLEM AV VALNEMNDA VERT KJELL  ARNE NORUM, KVITESEID ( PÅ VAL 2011)

 

VEDTAK; SAMRØYSTES ATTVAL PÅ SOLVEIG A. MIDTGARDEN, FYRESDAL

 

DET NYE STYRET BLIR SLIK;

OSCAR J. GARNES, VINJE  (PÅ VAL I 2009)

SOLVEIG. A. MIDTGARDEN, FYRESDAL (PÅ VAL I 2010)

ELLEN IRIS LINDVÅG, TOKKE (PÅ VAL I 2009)

SVENNING JØRGENSEN, (REPRESENTANT FOR PRESTANE) TOKKE (PÅ VAL I 2009)

 

ØYVIND A. JØRGENSEN  PROST ER  FAST MEDLEM.

EILEV ERIKSTEIN( PROSTIDIAKON) FAST MEDLEM

 

VARAREPRESENTANTAR;
HÅVARD P. TVEIT (PÅ VAL I 2009)

HERDIS N. JØRGENSEN, (PÅ VAL I 2009)

 

 

SAK 7/2008;

TILLYSTE SAKER. DET VAR INGEN TILLYSTE SAKER. MEN FRÅ STYRET KOM DET EIT ØNSKJE OM Å LAGE EIN RESOLUSJON TIL VEST-TELEMARK RÅDET, OG TAKK FOR DEN POSETIVE MÅTEN DEI TEKE OPP DIAKONATES FRAMLEGG OM SAMORDNING AV DEI  ALKOHOLPOLITISKE RETNINGSLINENE.

 

 

MØTET SLUTT kl.16.30. FRÅ kl.17 VAR DET DIAKONISAMLING I KYRKJA. MED UTDELING AV DIAKONIPRISEN I EI FULLSETT KYRKJE,  MAT OG FOREDRAG OM DEN NYE DIAKONIPLANEN VED KYRKJERÅDSLEIAR NILS TORE ANDERSEN.

 

ÅRSMØTET FOR PROSTIDIAKONATET I VEST-TELEMARK

 

STAD: MOLAND KYRKJE

TID: SUNDAG 6.APRIL 2008 KL.15-16.30

 

NESTE ÅRS DIAKONISAMLING OG ÅRSMØTE VERT HALDE I  GRUNGE KYRKJE.

 

 

REFERENT:

Eilev Erikstein

 

Bilde: STYRELEIAR oSCAR j. gARNES DELTE UT DIAKONIPRISEN UNDER ÅRSMØET. pRISEN GJEKK TIL LEIF OG SIGNE SØLYST, FYRESDAL.

Prostdiakonen i Vest-Telemark, 3880 Dalen, mobil 911 13 580, epost: eilever@online.no